Rapporter -

Vil du øremerke skatten din til fred?

NY TID har beregnet at fredsorganisasjoner kunne fått 100 millioner overført ved en slik ordning. Når en regjering kan respektere borgernes rett til å nekte å delta direkte i krig, bør Staten også kunne innvilge borgerens rett til å nekte å betale for den samme krigen, mener Fredsskattalliansen i Norge.

Militært forbruk og global våpenflyt 2017

Militært forbruk og global våpenflyt 2017

Denne rapporten fra Norges Fredslag tar for seg aktuelle trender i militært forbruk og global våpenflyt, både i 2016 og i litt lengre perspektiv. Nylig publiserte tall for verdens militære forbruk viser en fortsatt økning i 2016. Det militære forbruket steg i 2015 for første gang siden 2011, og vi ser altså en fortsettelse av denne utviklingen i 2016. Økningen var i 2016 på 0,4 %, og det totale forbruket var på $1686 milliarder. Når det gjelder verdens våpenflyt, er femårsperioden 2012-2016 den perioden med det høyeste volumet av våpen solgt siden slutten av den kalde krigen.

Glemte konflikter: Sør-Thailand

Glemte konflikter: Sør-Thailand

Thailand er for mange et velkjent ferieland. Kombinasjonen av fantastiske strender, imponerende templer og et dynamisk byliv trekker store mengder turister til landet hvert år, blant annet fra Norge. En ting mange besøkende ikke er klar over er at landets fire sørlige provinser, Yala, Narathiwat, Pattani og deler av Songkhla, har vært rammet av voldelig konflikt siden 2004. Nærmere 7000 mennesker, det store flertallet av disse sivile, har blitt drept mellom 2004 og 2017, mens myndighetenes respons stort sett har vært begrenset til å enten sende flere soldater, eller mer penger, for å bekjempe denne litt perifere sikkerhetstrusselen. Mens myndighetene mener opprørerne er terrorister og separatister, kaller opprørerne seg for nasjonalister som prøver å gjenopprette sitt rettmessige hjemland.

Glemte konflikter: Myanmar

Glemte konflikter: Myanmar

Det er ikke nødvendigvis gitt at Myanmar passer inn i et prosjekt om glemte konflikter. Vi valgte likevel å inkludere landet, av ulike grunner. For det første har mye av mediedekningen av landet det siste året handlet om politisk utvikling og valg. Når konflikt har vært tema, har det stort sett omhandlet den forferdelige behandlingen av Rohingya-befolkningen, og den flyktningestrømmen dette har skapt, og ikke de andre konfliktene som fortsatt raser i landet. For det andre har regjeringen, i Statsbudsjettet for 2017, definert Myanmar som et post-konfliktland. Vi mener dette er langt fra sannheten, da konflikten i flere deler av landet er, og lenge har vært, eskalerende. Med dette som bakgrunn mente vi det var gode grunner til å inkludere Myanmar i prosjektet.

Når krigen blir autonom

Når krigen blir autonom

Vi har de siste årene sett en utvikling i samfunnet mot et sterkere fokus på ubemannet, mer autonom, teknologi, og militær sektor er intet unntak. Mens våpensystemer med en høy grad av autonomi allerede er utviklet og deployert, mener mange at helautonome våpensystemer vil være neste naturlige skritt.