Global Peace Index

19. juni var Fredslaget til stede under lanseringen av Global Peace Index 2015 på Litteraturhuset i Oslo. Publikasjonen er utarbeidet av Institute for Economics and Peace, og ble lansert i samarbeid med International Law and Policy Institute (ILPI).

Global Peace Index er en årlig publikasjon som analyserer og rangerer hvor fredelige verdens land er, ut i fra 23 indikatorer. Disse indikatorene skal måle fraværet av vold eller frykt for vold i et samfunn, samt samfunns bidrag til en fredelig verden, og tar for seg både interne og eksterne faktorer. Disse indikatorene er fordelt på overordnede kategorier, som tilstedeværelsen av intern og internasjonal konflikt, samfunnssikkerhet, og grad av militarisering.

Årets rapport ble presentert av Steve Killelea, grunnleggeren av Institute for Economics and Peace, og deretter ble rapportens funn og format diskutert av et panel bestående av Cecilie Hellestveit og Reza Lahidji fra ILPI, Øyvind Østerud fra Universitetet i Oslo, og Håvard Nygård fra PRIO.

Norge synker på listen
Rapporten konkluderer blant annet med at 78 land, inkludert Libya, Ukraina, Djibouti, Niger og Sør-Sudan, har blitt mindre fredelig i løpet av det siste året, mens 81 land, anført av Guinea-Bissau, Elfenbenskysten, Egypt, Tadsjikistan og Benin, har blitt fredeligere. Island, Danmark og Østerrike troner på toppen av listen over fredelige land, mens Syria, Irak og Afghanistan innehar de tre siste plassene. Norge er rangert som land nummer 17 etter en nedgang siden 2014, blant annet et resultat av norsk produksjon, import og eksport av våpen.

Institute for Economics and Peace regner med at innvirkningen av vold på verdens økonomi tilsvarer rundt 13,4 % av verdens BNP, anslått til $13,4 billioner. I dette tallet inngår både de direkte utgiftene til militært forbruk, samt kostnader som oppstår som følge av konflikt og våpenproduksjon. En av bekymringene uttrykt av rapportforfatterne er at vi i en tid med enorme militærutgifter velger å bruke mindre ressurser på FN som fredsbevarende organ.

Trender
Rapporten identifiserer også noen mer langsiktige trender som kjennetegner utviklingen gjennom de siste 8 årene. Generelt beskrives situasjonen i verden som litt mindre fredelig enn for 8 år siden, et resultat av flere eller mer voldelige interne konflikter. I løpet av den samme perioden er vold forårsaket av eksterne kriger redusert, med en nedgang i antall ofre på 75 %, mens antall dødsfall forårsaket av terrorisme er mer enn doblet. Det har vært en sterk økning i antall flyktninger, og forekomsten av voldelig kriminalitet og voldelige demonstrasjoner har også økt betraktelig.

Disse trendene skjulte store regionale variasjoner, med en relativt positiv utvikling i Europa, USA og Asia-Stillehavsregionen. Samtidig opplevde Nord-Afrika og Midtøsten den mest negative utviklingen, i stor grad forårsaket av voldelig konflikt i kjølvannet av den arabiske våren, mens Mellom-Amerika også utviklet seg i mindre fredelig retning, mye grunnet narkotika-relatert vold.

Positiv fred
Verden står overfor en lang rekke utfordringer, og utviklingen av mer fredelige samfunn forutsetter en bedre forståelse av hva som skaper langsiktig fred. Rapporten trekker fram positiv fred, definert som ”holdninger, institusjoner og strukturer som skaper og opprettholder fredelige samfunn”, som en rettesnor for politiske tiltak innrettet mot utviklingen av en fredeligere verden. Faktorer som trekkes fram er blant annet en velfungerende stat, likeverdig distribusjon av ressurser, respekt for andres rettigheter, fri informasjonsflyt og gode relasjoner med nabostater.

Dette munner ut i en Positive Peace Index, basert på 24 indikatorer, som rangerer land ut i fra av tilstedeværelsen av holdninger, institusjoner og strukturer som bidrar til bærekraftig fred. De fleste av disse indikatorene er relatert til de bærekraftige utviklingsmålene diskutert i FN.

Kritikk
Det er alltid grunn til å se med kritisk blikk på en indeks som prøver å redusere et så komplisert og sammensatt fenomen som fred til en rangering av land basert på et sett med indikatorer. Og panelet som diskuterte rapporten gjorde det på en kritisk måte. Flere av panelistene trakk fram at dette var en svært kompleks tematikk, og at det er vanskelig, og ikke alltid gir mening, å måle, med tre desimaler, hvordan et land stiller seg i forhold til et annet. Rangering av land som kun skilles av noen desimaler kan virke vilkårlig og lite formålstjenlig. I tillegg forsvinner viktige sub-nasjonale kontekster i nasjonale oversikter, og generelle observasjoner fra en indeks som dette kan gi feil inntrykk og brukes på feil måte. Panelet etterlyste indikatorer som trekker inn ikke-demokratiske institusjoners makt, mer pålitelige tall, og at de vedvarende konsekvensene av militære intervensjoner får uttelling også på de intervenerende landenes rangering. Det ble også påpekt at det er vanskelig å utforme politiske tiltak som skal bidra til å utvikle mer fredelige samfunn, med tanke på at fred som fenomen er sammensatt av så mange ulike faktorer, og styrt av kompliserte årsakssammenhenger.

Til tross for kritikken ble det understreket at Global Peace Index gir et detaljert og rikt bilde, og klarer å takle tematikkens kompleksitet. Den gir en indikasjon på utviklingen i verden, og kan brukes som utgangspunkt for økt kunnskap blant beslutningstagere og forskere. Denne kunnskapen kan forhåpentligvis legge grunnlag for mer informerte og konstruktive politiske tiltak for en fredeligere verden.

Hele rapporten kan lastes ned her.

Les også:

Opprop for gjeninnføring av utviklingsministerpost

Utfordringene verden står overfor må sees og løses i sammenheng. FNs bærekraftsmål har gitt oss en marsjordre og hele regjeringen har ansvar for å sikre en samstemt politikk for utvikling. 

Det er nødvendig med en utviklingspolitikk som ser ut over og tjener et større formål enn norske særinteresser. De undertegnede organisasjonene det er helt essensielt å gjeninnføre utviklingsministerposten, og støtter helhjertet opp om Venstres krav om dette.